5 начина да ускорите дигиталната здравна трансформация

12 Apr 2023

Дигиталното здраве е пресечната точка на здравеопазването и технологиите. То включва различни цифрови инструменти и услуги за подобряване на здравето и благосъстоянието на обществото, както и трансформиране на предоставянето на здравни грижи. Дигиталната здравна среда непрекъснато се развива и внедряването на най-новите иновации и най-добри световни практики е истинско предизвикателство. Няколко ключови стратегии обаче могат да помогнат на организациите да ускорят дигиталната здравна трансформация и да увеличат максимално ползите от тази вълнуваща и бързо развиваща се област.

Ясна и стегната стратегия

Първата стъпка в ускоряването на дигиталната здравна трансформация е да създадете ясна и точна стратегия, която очертава вашите цели, мотиви и действия, които ще предприемете, за да ги постигнете. Тази стратегия трябва да вземе предвид уникалните нужди и приоритети на вашата организация, но също така и световните тенденции и предизвикателства в дигиталната здравна сфера.

Критичен аспект на тази стратегия трябва да бъде идентифицирането на конкретни цифрови здравни решения, които да отговорят на нуждите на вашата организация. Това включва решения за телемедицина и виртуални грижи, дигитални здравни инструменти ангажиращи вниманието на пациентите и здравни системи, поддържани от технологии, които подобряват ефективността и ефикасността на предоставяните грижи.

След като идентифицирате дигиталните здравни решения, които са най-подходящи за вашата организация, жизненоважно е да разработите план за внедряване, който взема предвид техническите, оперативните и финансовите изисквания на всяко решение. Този план трябва също така да включва ясни срокове и етапи, както и показатели за измерване на успеха.

Сътрудничество и партньорства

Цифровото здравеопазване е бързо развиваща се област и може да бъде трудно за всяка отделна организация да бъде в крак с най-новите иновации и най-добри практики. Ето защо сътрудничеството и партньорствата са толкова важни. Като работите с други организации, можете да се възползвате от техния опит, знания и ресурси и да се възползвате от колективната сила на цифровата здравна общност.

Един от начините да приемете сътрудничеството и партньорствата е да участвате в цифрови здравни инициативи и програми. Например, можете да се присъедините към програми за ускоряване на дигиталното здраве, които предоставят финансиране, наставничество и друга подкрепа, за да помогнат на организациите да представят на пазара иновативни цифрови здравни решения.

Друг начин за сътрудничество и партньорство с други е участието в цифрови здравни мрежи и общности. Те могат да предоставят възможности на организациите да споделят информация, акумен и най-добри практики, както и да си сътрудничат по инициативи и проекти за дигитално здраве. Пример за такава организация е Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, където Сирма Медикъл Системс е горд член.

Технологии и инфраструктура

Инвестирането в технологии и инфраструктура е критичен компонент за ускоряване на цифровата здравна трансформация. Това може да включва инвестиции в хардуер и софтуер, както и разработването на нови ИТ системи и платформи, които поддържат доставката на дигитални здравни решения.

Инвестирането в правилната технология и инфраструктура ще ви отведе една стъпка напред в разгръщането на пълните предимства на цифровото здравеопазване. Това включва разработването на сигурни и надеждни мрежи, които могат да поддържат предоставянето на цифрови здравни решения, както и прилагането на стабилни мерки за сигурност на данните и поверителност. Medrec:M е отличен пример, с неговата дуална идентичност, обслужващ както здравните специалисти (Medrec:M Clinic), така и пациентите (Medrec:M App), осигурявайки така необходимата цифрова здравна екосистема в България. Открийте пълния му набор от функционални възможности за дигитална здравна транформация.

В допълнение към инвестирането в технологии и инфраструктура, помислете за развитие на персонал обслужващ звеното по дигитално здраве. Това може да включва наемане на нови таланти с необходимата техническа експертиза, както и обучение на съществуващите служители за нови цифрови здравни инструменти и решения.

Съсредоточете се върху грижата, ориентирана към пациента

Цифровото здравеопазване има потенциала да трансформира предоставянето на грижи и да подобри здравните резултати на пациентите. Това обаче може да се постигне само ако дигиталните здравни решения са проектирани с оглед на нуждите и приоритетите на пациентите.

Един от ключовите начини да се гарантира това е да се включат пациентите и техните семейства в разработването и прилагането на тези решения. Чрез фокус групи, проучвания и други методи се стимулира ангажирността им, като същевременно се гарантира, че цифровите здравни решения са проектирани с оглед на нуждите и предпочитанията на участниците в транформиращите здравни процеси.

Друг начин да предлагате грижа, ориентирана към пациента, е да създадете дигиталните здравни решения достъпни и удобни за потребителя. Това може да включва проектиране на дигитални здравни инструменти, които са лесни за използване и навигация, както и че същите са налични на различни устройства и платформи.

Поверителността и сигурността на данните на пациентите трябва да бъдат гарантирани при внедряването на цифрови здравни решения. Това се случва чрез гарантиране, че дигиталните здравни инструменти и услуги са сигурни и отговарят на всички съответни разпоредби и стандарти за разработване на политики за сигурност и поверителност на данните.

Измерване и оценка на резултатите

Тази последна точка включва проследяване на приемането и използването на цифрови здравни решения и оценка на въздействието им върху резултатите и удовлетворението на пациентите. За да измерите точно и оцените резултатите от вашата дигитална здравна трансформация, вие се нуждаете от надеждни системи за данни и анализ, настроени на място в здравната практика. Това се състои от разработване на табла за управление и инструменти за отчитане, които предоставят информация в реално време за ефективността на цифровите здравни решения.

Заключение

Ускоряването на дигиталната здравна трансформация изисква ясна и точна стратегия, стратегически сътрудничества и партньорства, инвестиции в технологии и инфраструктура, фокус върху грижата, ориентирана към пациента, и ангажимент за измерване и оценка на резултатите. Като се следват тези пет ключови стратегии, организациите могат да увеличат максимално ползите от дигиталното здраве и да помогнат за трансформирането на предоставяните от тях на дигитални здравни грижи.

Сподели