Каква е ползата от телемедицината за кардиологията?

24 Mar 2022

Д-р Иван-Асен Шишманов е международно признат кардиолог практикуващ в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Той е част от екипа на лекари-иноватори, които сформират Медицинския съвет на Medrec:M. В този материал той споделя какви са ползите от дигиталното здравеопазване и по-конкретно телемедицината, за кардиологията.

Според последни проучвания, в България на всеки 3 човека - 2 умират от сърдечно-съдови проблеми. Най-често срещаните от тях са: миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и сърдечна недостатъчност. Рисковите фактори водещи до тези състояния са високо кръвно налягане, липса на физическа активност, тютюнопушене, затлъстяване, висок холестерол. За съжаление, има и фактори, които не могат да бъдат контролирани като семейна предразположеност или възраст – за мъже от 45 годишна възраст нагоре, а за жени от 55.

Тази информация показва, че модернизирането на кардиологията като дял на медицината и имплементирането на иновативни решения за лечение на сърдечно-съдови заболявания, трябва да бъде приоритет на здравеопазването.

Как помага телемедицината?

Ключов модул на дигиталното здравеопазване е телемедицината, поради множеството й ползи както за лекарите, така и за пациентите. Тя предоставя навременен и непосредствен достъп до здравни услуги чрез дигитални устройства - компютър, смартфон, таблет. Благодарение на такива разнообразни функции като чат, телефонно позвъняване или все по-често - видеовръзка, лекарят е в състояние да осъществи голяма част от обичайните му задачи като това да издаде или поднови рецепта, проведе вторична консултация, прецени, дали пациентът се нуждае от физически преглед, да диагностицира заболяване или да мониторира провеждането на конкретно лечение.

За кои случаи е подходяща дигиталната грижа?

Данните от редица проучвания за ползите от телемедицината сочат, че телемедицината е приложима, дори в случаите, касаещи сериозни медицински състояния. В едно такова проучване - мета-анализ от 2017г. синтезира изводите на 39 различни изследвания проведи в Китай, които са свързании с употребата на телемедицина при проследяване и лечение на сърдечна недостатъчност. Те представят значителни ползи за пациентите, проследявани с помощта на телемедицина:

 • по-ниска честота на хоспитализация
 • по-кратки престои в болницата
 • по-ниска смъртност

Телемедицината предоставя изключително удобно решение за проследяване състоянието на пациенти с хронични сърдечно-съдови заболявания. В световен мащаб, телемедицината е особено често имплементирана в географски райони, в които пациентите имат труден достъп до лекарска помощ - дълги разстояния, малко на брой болници и пр.

Кои заболявания се следят най-често?

В Италия, например, проекти с телемедицина се осъществяват още от 1990г. насам. Най-разпространените от тях включват дистанционно следене на хора с хронични сърдечно-съдови заболявания, както и консултации за конкретни сърдечно-съдови събития. В частност, основните приложения включват телемониториране на пациенти с:

 • хронична сърдечна недостатъчност
 • артериална хипертония
 • имплантирани устройства като пейсмейкър, ICD (имплантируем дефибрилатор), CRT (кардиоресинхронизационна терапия)

Дигитално здраве и сърдечни устройства

През последните години, в кардиологията се използват все повече сърдечни устройства (пейсмейкъри, ICD, CRT), а това води до увеличаване нуждата от проследяващи посещения при лекар за пациентите с имплантирани такива. Дистанционното мониториране на подобни устройства е доказано като съвсем реална алтернатива на интермитентните визити. Това позволява ранна идентификация на евентуални проблеми с устройството, както и промени в сърдечния ритъм на пациента. Данните се предават от пациента към болницата, където е осъществена интервенцията, чрез мобилна връзка. На базата на получените данни лекуващият лекар преценява дали се налага препрограмиране на устройството, хоспитализация на пациента или промяна в терапията.

Хронична сърдечна недостатъчност (ХСН)

Клинично проучване на пациенти, лежали в болница по повод на влошаване на сърдечна недостатъчност, използва телемедицина за проследяване на пациентите. Този модел на работа е включвал употребата на портативни ЕКГ апарати, свързани чрез мобилна връзка с центровете за лечение на ХСН. Пациентите, разбираемо, не са работили самостоятелно със сложната апаратура, но вместо да посещават отдалечена болница е било достатъчно да посетят местна здравна служба, където са били преглеждани и данните им са били трансферирани към центъра за лечение. След едногодишно проследяване, пациентите следени по този начин са демонстрирали 12% абсолютна редукция в повторните хоспитализации по повод СН, спрямо тези, следени по стандартния начин - с прегледи на място.

Хипертония и телемедицина

Следенето на артериалното налягане в домашни условия играе ключова роля в лечението на хипертонията. Тук моделът за проследяване е далеч по-прост и приложим. На практика, всеки пациент с хипертония вече притежава апарат за измерване на АН. Чрез просто водене на дневник и споделяне на стойностите на АН на пациента с лекуващия го лекар се вземат решения относно нужната терапия - в случая, това често е значително по-лесно и удобно както за лекаря, така и за пациента, когато е възможно да се осъществидистанционно.

Ползи за пациентите

Освен очевидната полза за пациента от телемедицина, в случаите, когато пациентите нямат непосредствен достъп до квалифицирани здравни услуги по местоживеене, има редица допълнителни ползи, сред които:

 • По-ниска цена - често телемедицинските прегледи са по-евтини от физическите
 • Подобрен достъп до медицинска помощ - особено когато става въпрос за трудно-подвижни хора, в отдалечени географски региони и т.н.
 • Превантивна грижа - отново, тук ползата е основно за хора, които имат затруднен достъп до здравни грижи. Проучване от 2012г. с пациенти с исхемична болест на сърцето сочи, че превантивната функция на телемедицината е довела до по-благоприятни резултати за пациентите.
 • Ограничаване риска от инфекция
 • Удобство

Дигитализация в кардиологията

В кардиологията моделите за дистанционно проследяване са демонстрирали ползи по отношение на по-добро проследяване, превенция на промени в клиниката на пациента, стимулация на самопроследяването и грижата за здравето от страна на пациента. От друга страна, тя също влияе и на подобряване качеството на живот и намаляване честотата на повторните хоспитализации.

Телемедицината предоставя достъпни здравни грижи за пациентите, особено за тези, които изпитват затруднения да осъществят физически преглед при лекуващия ги лекар. Освен това, тя може да е много полезна при проследяване на хронични заболявания чрез по-чести, но и по-удобни за двете страни виртуални визити. Пациентите трябва да предоставят детайлна медицинска информация, за да може лекарите да са възможно най-запознати със състоянието им.

А, вие провеждали ли сте дистанционен преглед с лекар досега? Изпробвайте мобилното приложение Medrec:M и разберете как става това.

Автор: д-р Иван-Асен Шишманов, кардиолог

Сподели