От медицина до телемедицина: Как дигиталните технологии променят начините за управление на здравето?

21 Apr 2020

С развитието на технологиите, няколко сектора претърпяха и все още претърпяват радикални промени. Здравеопазването и медицинският сектор не правят изключение.

Зараждането на Дигиталната медицина

Технологиите намериха място в управлението на здравето още през далечната 1998 г. с въвеждането на първата версия на здравноосигурителната карта Carte Vitale във Франция. Това бе първата стъпка към дигитализация в сектора. Carte Vitale предложи на всички пациенти и здравни специалисти, средството за попълване на формуляри за лечение и подаването им към здравноосигурителната каса онлайн, като в същото време предостави начин за ускоряване, на възстановяването на разходите за здравни грижи.

Малко след това, се появи и понятието телемедицина. Телемедицината се дефинира като „медицинска практика с използване на нови информационни и комуникационни технологии“. По точно казано - медицина от разстояние, която позволява на здравните специалисти да се свързват помежду си и да се свързват директно със своите пациенти чрез телефонен, или видео разговор.

Какво е всъщност телемедицината и как работи?

В следващите редове ще ви дадем 5-те най-ярки технологични сценария за приложението на телемедицината.

1. Медицински преглед и насоки

При това приложение на телемедицината, технологиите помагат медицинско лице да постави първоначална диагноза за състоянието на пациента и след това го насочва към най-подходящия набор от действия и грижи. Обикновено това става по телефон. В България до голяма степен това се прилага от застрахователните фирми за допълнително здравно осигуряване. Ако заменим комуникацията по телефон с такава през мобилно приложение, освен посочените дейности, може да се осъществят допълнително и следните:

  • Директен контакт с отделението за спешна помощ;
  • Геолокация с точност по-добра от 10 метра;
  • Възможността за изпращане на снимки, ако лекарят в спешното отделение ги поиска, за да направи по-добра оценка на сериозността на ситуацията;
  • Достъп до медицинското досие и включването на снимки и лична информация, свързана с конкретната ситуация на пациента, както и административна информация (данни за самоличност, телефонен номер, име на лекар на пациента и т.н).

2. Телеконсултация

Телеконсултацията позволява на пациентите да се консултират дистанционно с лекуващият ги лекар, посредством технологични инструменти. Лекарят може също така да извърши цялостна оценка на пациента по телефон, видео разговор или имейл и да постави диагноза. Благодарение на специализирани уеб сайтове и мобилни приложения, пациентите имат лесен достъп до лекар и медицински специалист, а здравните специалисти имат по-голяма гъвкавост в начина на работа.

3. Телеекспертиза и второ мнение

Телеакспертизата позволява на медицинския специалист да търси мнението на един или повече колеги лекари – дистанционно, чрез информационни и комуникационни технологии. Това е преди всичко медицинска консултация и е асинхронна (няма комуникация между пациента и лекаря). В процесът участват двама или повече лекари по време или след първоначална консултация.

4. Телемониторинг

Телемониторингът позволява на медицинския специалист да интерпретира дистанционно и в реално време данните, събрани в обичайната жизнена среда на пациента. Тази практика става все по-честа благодарение на технологиите и разработването на свързани медицински устройства, които в бъдеще могат да осигурят по-голяма независимост и потенциално да освободят болнични легла.

5. Телеасистиране

Телеасистирането е предназначена да позволи на медицински специалист да помогне на друг здравен специалист, докато извършва процедура. Най-яркият пример беше операцията в Линдерг през 2001 г., в която участваше пациент в Университетската болница в Страсбург, като нейният жлъчен мехур беше отстранен от хирург, който беше в Ню Йорк.

Какъв смисъл би имала телемедицината, ако технологиите не предоставят възможност за правилно събиране на здравни данни и информация за всеки пациент?

Говорейки за медицина от разстояние и провеждане на лекарска консултация онлайн, естествено се появява и нуждата от споделеното медицинско досие. То е еквивалент на дигитален здравен картон, предназначен да съхранява и защитава информацията, свързана със здравето (лечение, резултати от тестове, алергии и др.) онлайн, и да даде възможност за нейното споделяне с медицински специалисти, за по-точно диагностициране. В много от страните по света, телемедицината и електронният здравен картон отдавна са намерила своето активно приложение в здравната им система. На територията на България, Сирма е сред фирмите иноватори в тази насока. Те разработиха първото по рода си мобилно приложение за мониторинг на симптоми и управление на дигитален здравен дневник - Medrec:M, с което поставят началото на желанието си да го превърнат в приложение на бъдещето, по отношение на управление на здравето.

С развитието на комуникациите и по-бързите скорости на интернет, различните сценарии за телемедицински услуги стават все по-достъпни и все по-чести. Вече наблюдаваме промяна в отношенията пациент-лекар. Все по-често чуваме за отдалечена консултация с лекар или споделяне на симптоми и лабораторни резултати с лекар, само чрез един клик. Това е бъдещето и заедно с потенциала, който ни дават технологиите, възможностите в сектора на здравеопазването са огромни. Потвърждение за огромния потенциал за развитие на сектора дава и Grand View Research, според които инвестициите в телeмедицина се очаква да достигнат 410 милиарда долара през 2022 година. А имайки предвид и извънредната ситуация с пандемията COVID-19, иновациите в здравеопазването ще бъдат въвеждани още по-бързо, поради обективната невъзможност за изпълнение и диагностициране чрез традиционните и рутинни процедури. Консултации и първични прегледи успешно могат да се допълват от методите на дистанционен мониторинг, а средствата за това ни дават технологичните компании и техните съвременни решения.

Сподели